ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ
ਛੱਪਰ ‘ਚ ਤਿਪ ਤਿਪ
ਛੱਪੜ ‘ਚ ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ