ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ –
ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ