ਨੀਲਾ ਮੋਰ 
ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਤਰੇ 
ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ