ਤੁਰੀ ਡੋਲੀ –
ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਬਾਬੁਲ 
ਗੁਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ