ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਖਰੀਦਿਆ ਗੁਲਾਬ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ