ਐਸ਼ ਟਰੇ –
ਉਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਛੋਹ 
ਸਿਗਰਟ ਬੱਟ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ