ਲੇਬਰ ਚੌਕ –
ਹੱਥ ‘ਚ ਰੋਟੀ-ਡੱਬਾ 
ਬਜੁਰਗ ਖਲੋਤਾ

ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ