ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ
ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਚੁਲਬਲੇ
ਬਣਦੇ ਬੁਲਬਲੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ