ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ
ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ
ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ