ਘਰ ਆਈ ਨੂੰਹ
ਸੱਸ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਟੀ
ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਪੈੜ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ