ਲੀਡਰ ਦੇਵੇ ਭਾਸਨ-
ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 
ਝੋਟਾ ਕਰੇ ਜੁਗਾਲੀ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ