ਸਤਲੁਜ ‘ਚ ਸੂਰਜ – 
ਸਲੇਟੀ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ 
ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ