ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ
ਕੁੱਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ
sham di sair 
kuta lai jave
malik nu

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ