ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ
ਲਮਕ ਰਹੇ ਵੇਲ ਤੇ ਫ਼ੁੱਲ
ਦੋਵੇ ਪਾਰ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ