ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ
ਵਾਵਰੋਲੇ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ
ਰੇਸ਼ਮੀ ਦੁਪੱਟਾ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ