ਲਿਪਸਟਿੱਕ–
ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੀ 
ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਨੂੰ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ