ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ

ਬੱਦਲਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ