ਮਾਂ ਸਾਂਭੇ ਸਲ਼ਾਈਆਂ 
ਆਹਾ! ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ
ਉਣੇ ਵੀ ਗਏ

माँ ने संभाल दीं सिलाईयां 
अहा! नए दस्ताने 
बुन भी दिए 

mom puts away needles
Aha! new gloves 
knit already

ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ