ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ 
ਢਕ ਲਿਆ ਬਦਲਾਂ 
ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੜਿਆਂ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ