ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ
ਅਣਪਾਈ ਚਿੱਠੀ – ਪੜ੍ਹੇ 
ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਲੁਕੋਵੇ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ