ਤੱਤੀ ਸੜਕ 
ਸਵਿਫਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ
ਲੁੜਕਿਆ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ