ਮੀਂਹ ਨਾਲ਼ੇ ਗੜ੍ਹੇ
ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭ
ਬੱਤੀ ਕੋਲ਼ ਝੜੇ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ