ਝੂਮ ਰਿਹਾ-
ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ 
ਸੁੱਖੇ ਨਾਲ ਅਮਲੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ