ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ
ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡੱਡੀ
ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ