ਰਲ਼ੀ ਕੋਸੇ ਸਾਹ—
ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਅਤੇ
ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ‘ਵਾ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ