ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤ
ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਵਿਚ
ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ