ਟਹਿਣੀਓਂ ਟੁੱਟਾ
ਕੱਚਾ ਫੁੱਲ
ਡੰਡੀਓਂ ਚੋਵੇ ਪਾਣੀ

ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ