ਡਾਈਨੀਗ ਟੇਬਲ
ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ
ਨਕਲੀ ਸੇਬ ਕੇਲੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ