ਬਦਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਚੌਂਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਦ
ਨਵ-ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ