ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 
ਉੱਤੇ ਘੁਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ 
ਕਰੇ ਕਲੋਲਾਂ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੱਸਲ