ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਹਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਗਿਆ
ਇਕ ਹੰਝੂ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ