ਤਰਕਾਲਾਂ–
ਬਦੱਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਗਏ
ਉਡਾਰ ਪੰਛੀ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ