ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰ
ਯਾਦ ਪਹਿਲੀ ਚੁੱਭੀ
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 

ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਕਾ ਘੱਗਾ