ਅੰਬਰੀਂ ਗਹਿਰ –
ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੂਰਜ 
ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ 

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ