ਫੁੱਲ ‘ਤੇ ਪਏ  
ਤਰੇਲ ਦੇ ਤਪਕੇ 
ਹੀਰੇ ਲੱਗਣ

ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਧੂ