ਬਸੰਤੀ ਸ਼ਾਮ
ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ