ਗੁਆਚਿਆ ਲੌਂਗ
ਭਾਲਣ ਲਈ ਛਾਣੇ
ਕੱਕਾ ਰੇਤਾ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆਂ