ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਗੁਆਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ