ਦੀਵੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ
ਲੌਅ ਨਾਲ ਚਮਕੇ
ਘੁੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮੁੱਖ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਮਰਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ