ਤਪਿਆ ਤੰਦੂਰ
ਸੂਹਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ
ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹਵੇ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ