ਤਪਿਆ ਤੰਦੂਰ
ਸੂਹਾ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ
ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹਵੇ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ