ਪੱਕੀ ਕਣਕ ‘ਤੇ 
ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਣੀ
ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਕਈ

ਅਵਨਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ