ਗੁਆਚ ਗਿਆ 
ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ
ਗਿੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਦ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ