ਕੁੱਛੜ ਜਵਾਕ
ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਬਗਲੀ
ਚੁਗਦੀ ਛਿੱਟੇ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ