ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਹ

ਛੱਪੜ ‘ਚ ਬੁਲਬਲੇ 

ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ

ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਧੂ