ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ
ਉਠ ਬੈਠੇ ਫੂਟਪਾਥ ਤੋਂ
ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ

ਸਜੇ ਸਨਨ