ਛਣਕਾ ਕੇ ਵੰਗਾਂ

ਰੁੱਸੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ

ਨਵੀ ਵਿਆਹ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ