ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧੀ
ਗੱਡੀ ਰੁੱਕਦਿਆਂ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ