ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ 
ਸਰੋਂ ਵੱਢਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ 
ਬੱਸ ਤਿਤਲੀਆਂ ਸਾਥੀ 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ