ਡਿੱਗਿਆ ਹੰਝੂ 
ਪਲ ‘ਚ ਸੋਖ ਲਿਆ 
ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਨੇ

ਰਿਦਮ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ