ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ
ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਾਅ ਮਾਰੇ
ਪੱਕਦੀ ਕਣਕ

ਦੀਪੀ ਸੈਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ